Üzleti feltételek

Základné údaje

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti

iDry SK s. r. o. (ďalej len „spoločnosť iDry SK“)
Tranovského 57
Bratislava 841 02

IČO: 46 355 944
DIČ: 2023341606
IČ DPH: SK2023341606

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 75925/B
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 2934850753/0200
IBAN: SK3302000000002934850753
SWIFT: SUBASKBX

pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.invines.eu

Definície základných pojmov

e-shop
e-shop je internetový obchod spoločnosti iDry SK umiestnený na internetovej stránke www.invines.eu umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou iDry SK na uvedenej stránke.

Registrácia
Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované spoločnosťou iDry SK (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách atď.).

Kupujúci (konečný spotrebiteľ, sprostredkovateľ)
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou iDry SK kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti iDry SK.

Konečný spotrebiteľ nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Sprostredkovateľ je kupujúci, ktorý tovar nakupuje za účelom ďalšieho podnikania (potravinárske prevádzky, stravovanie a pod.) a je zapísaný v Obchodnom alebo Živnostenskom registri SR.

Objednávkový formulár
Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

Objednávka
Je návrh kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti iDry SK (e-mailom doručené potvrdenie o prijatí objednávky spolu s jej znením). Kúpna zmluva nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti iDry SK neznamenajú prijatie návrhu.

Aktuálna ponuka tovaru
Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.invines.eu, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, špecifikáciu tovaru, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.invines.eu. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

Objednávka
Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.invines.eu a jeho odoslaním cez e-shop.


2. Objednávka obsahuje tiež:
vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti iDry SK, vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
Kupujúci si môže vybrať z dvoch spôsobov objednania tovaru:
bez registrácie, vyplnením objednávkového formuláru,
s registráciou, vyplnením elektronického formuláru určeného pre registráciu. Kupujúci s registráciou nemusia pri ďalších objednávkach vypĺňať osobné údaje požadované v objednávkovom formulári.
Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany spoločnosti iDry SK,
márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu,
spoločnosť iDry SK je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

Kúpna cena tovaru
Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti iDry SK.
Kúpna cena nezahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti iDry SK do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, alebo do zvoleného dátumu spoločnosťou iDry SK, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Platobné podmienky
Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti iDry SK a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
prevodným príkazom – platba na účet spoločnosti iDry SK pred dodaním tovaru na základe faktúry vystavenej spoločnosťou iDry SK
v hotovosti – pri osobnom odbere tovaru zamestnancovi spoločnosti iDry SK
Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti iDry SK uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet spoločnosti iDry SK sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru).
Tovar zostáva majetkom spoločnosti iDry SK až do jeho úplnej úhrady kupujúcim.

Dodacia lehota
Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť iDry SK povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v aktuálnej ponuke tovaru a v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v aktuálnej ponuke tovaru a v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť iDry SK dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky.
S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti iDry SK začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti iDry SK za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

Miesto dodania
Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

Dodacie podmienky
Záväzok spoločnosti iDry SK dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží.
Záväzok spoločnosti iDry SK dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť iDry SK bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti iDry SK.
V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti iDry SK späť, je spoločnosť iDry SK oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

Spôsob prepravy tovaru a cena
Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru.
Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
preprava Slovenskou poštou do 48hod. po expedovaní tovaru,
osobný odber v mieste dodania podľa telefonického dohovoru v rámci Bratislavy,
Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

Prevzatie zásielky
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný zásielku aj tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, je povinný zásielku prevziať. Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky (prípadne podpísaním dodacieho listu) kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná s mechanickým poškodením ani chybná.
V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky spíše vodič dopravcu za prítomnosti kupujúceho záznam o poškodení zásielky (reklamačný protokol). Kópia záznamu o poškodení ostáva kupujúcemu. Ak kupujúci zásielku neprevezme je povinný čo najskôr po obdržaní zásielky kontaktovať spoločnosť iDry SK za účelom dohody o spôsobe vybavenia reklamácie.
V prípade zistenia chybnej zásielky (napr. chybné množstvo tovaru, poškodenie tovaru, dodávka iného tovaru atď.) po prevzatí zásielky je kupujúci povinný vyplniť reklamačný protokol a odoslať ho spolu s chybným tovarom na korešpondenčnú adresu spoločnosti iDry SK (viď reklamačné podmienky).

Reklamačné podmienky
Spoločnosť iDry SK zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe, s výnimkou vady ktorá vznikla pri preprave tovaru na strane dopravcu. Záručná doba tovaru je zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru prip. dátumom minimálnej trvanlivosti vyznačenom na obale, pokiaľ boli dodržané všetky podmienky pre správne skladovanie).
Spoločnosť iDry SK nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli na strane kupujúceho neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.
Pri tovare predávanom za nižšiu cenu spoločnosť iDry SK nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru. Tovar zakúpený cez e-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:
spoločnosť iDry SK, s.r.o., Tranovského 57, 841 02 Bratislava, alebo: info@idry.sk (ďalej len „reklamačná adresa“)

Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný spoločnosti iDry SK odoslať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, ako aj vyplnený reklamačný protokol. Spoločnosť iDry SK odporúča zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Spoločnosť iDry SK nepreberá reklamovaný tovar zaslaný na reklamačnú adresu ako dobierka. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti iDry SK na vlastné náklady a nebezpečenstvo. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie reklamovanej zásielky (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).
O prijatí reklamácie je spoločnosť iDry SK povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v reklamačnom protokole.
Postup vybavenia reklamácie určí spoločnosť iDry SK po vzájomnej dohode s kupujúcim v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanovaniami §619–627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami §409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Spoločnosť iDry SK je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť iDry SK je povinná informovať kupujúceho o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie písomným potvrdením, ktoré môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
O vybavení reklamácie je spoločnosť iDry SK povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Dokiaľ nebolo kupujúcemu doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtuje spoločnosť iDry SK žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu, spoločnosť iDry SK vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtuje spoločnosť iDry SK žiadne penále ani iné poplatky.
V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. tovar, ktorý je v akcii).
V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru (kód a názov), číslo účtu alebo adresu na vrátenie kúpnej ceny, kópiu daňového dokladu (faktúry) a kópiu dokladu o prevzatí zásielky (dodacieho listu). Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy spoločnosť iDry SK odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal prostredníctvom elektronickej pošty.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spoločnosť iDry SK je povinná tovar prevziať späť. Spoločnosť iDry SK požaduje vrátenie tovaru formou doporučenej zásielky, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný vrátiť tovar na adresu spoločnosti iDry SK v neporušenom obale, nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeraná starostlivosť o tovar. Už zaplatená kúpnu cenu vráti spoločnosť iDry SK kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
Spoločnosť iDry SK je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
ak pri platbe na účet spoločnosti iDry SK kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti iDry SK,
ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti iDry SK, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť iDry SK schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach iDry SK inak ho zaobstarať,
ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť iDry SK tovar nakupuje.
Odstúpenie spoločnosti iDry SK od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť iDry SK kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
Odstúpenie spoločnosti iDry SK od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti iDry SK na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť iDry SK oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.
Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základní ustanovení

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je iDry SK s.r.o. IČO 46 355 944 so sídlom Tranovského 57, 841 02 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Tranovského 57, 841 02 Bratislava

email: info@invines.eu

telefón: 0908 744 114

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Andrej Motyčík, motycik@idry.sk, 0908 744 114
II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
IV.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby
Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä počítačových úložisách, ktoré sú zabezpečené heslami a zašifrovanou zálohou.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.
Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.
Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.invines.eu.
Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 172-3; 02/58272 104

fax č.: 02/58272 170

ba@soi.sk

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci:

iDry SK s. r. o. ,Tranovského 57, 841 02 Bratislava, IČO: 46 355 944

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť:

formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.3), ktorý

môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@invines.eu . Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime platbu za tovar, ktorý ste uhradili .

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,

keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu .

Spôsob vrátenia tovaru
Tovar môžete zaslať na adresu: iDry SK s. r. o.,Tranovského 57, 841 02 Bratislava

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Poškodený tovar
Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

a) Pri doručení prepravcom:
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky , príp. poškodenie balíka) .

Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Slovenská pošta : Pokiaľ poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie/úbytok tovaru, až po odchode prepravcu, reklamáciu uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní, na Vašej pobočke Slovenskej pošty. Budete potrebovať kompletné balenie zásielky, faktúru k tovaru a OP. Pracovník pošty s Vami spíše zápis o škode a protokol o uplatnení nároku na náhradu škody.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci *:

iDry SK s. r. o.,Tranovského 57, 841 02 Bratislava, telefón: +421 908 774 114 ,    e-mail: info@invines.eu

Kupujúci (spotrebiteľ **):

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Číslo faktúry: ________________________________________________________________
Popis tovaru/služby: _______________________________________________________
Dátum prevzatia tovaru: ___________________________________________________
Meno a priezvisko spotrebiteľa: ___________________________________________
Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________
Číslo účtu/kód banky: ______________________________________________________
Dôvod odstúpenia (nepovinné): ___________________________________________
Dátum ___________________ Podpis ____________________

*Nehodiace sa preškrtnite, údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry.

** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci

predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Shopping Cart